Thursday, March 19, 2015

ေျမဧက တြက္ၾကမယ္

( ဝင္းျမင့္ တြက္နည္း - ၁၀၀ စာအုပ္မွ ….. )

တစ္ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန္းေပ
ေလးနားညီ စတုရန္း= လ်ား ၂၀၈.၇၁ ေပ x နံ ၂၀၈.၇၁ ေပ။
ႏွစ္နားညီ စတုဂံ = လ်ားxနံ ÷ 43560
ႏွစ္နားျပိဳင္ ၾတာဗီဇီယံ = ျပိဳင္နား ႏွစ္ခုေပါင္း ÷၂ x နံ ÷ 43560

ၾတိဂံ = .၅xအေျခxအျမင့္ ÷ 43560
ၾတိဂံ = ½ အေျခxအျမင့္ ÷ 43560
ေထာင့္မွန္ ၾတိဂံ - အေျခxအျမင့္ = ရလာဒ္ ÷ ၂ ÷ 43560

စက္ဝိုင္း - အခ်င္းဝက္x အခ်င္းဝက္x 3.1416 ÷ 43560
စက္ဝိုင္း - အခ်င္းxအခ်င္းx .၇၈၅၄ ÷ 43560
ပံုေသ ေျမွာက္ကိန္း .၇၈၅၄
.၇၈၅၄ သည္ ပိုင္ကိန္း ၃.၁၄၁၆ ကို (အနားေလးဖက္) ၄ ႏွင့္စားျပီး စတုရန္းကြက္ ေဖါ ္သည္။

အနားငါးမ်က္ႏွာ ၆မ်က္ႏွာႏွင့္ အနားမ်ားစြာ = စတုဂံ စတုရန္း ၾတိဂံစသည္ အကြက္စိပ္ ျပီးတြက္ ရလာဒ္အားလံုးကိုေပါင္း၍ ၄၃၅၆၀ ျဖင့္စား။

*** ျခံေျမကြက္အက်ယ္အဝန္းအရ စိုက္ပင္ တြက္နည္း
( ေဒါက္တာခ်စ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စာအုပ္မွ…. )
(၁) လ်ား x နံ ရွိ စိုက္ပင္ အေရအတြက္ကို ေျမွာက္။

(၂) ျခံကြက္၏ လ်ား x နံ ေျမွာက္ကိန္း ÷ ပင္ျခား ကြာေဝးေျမွာက္ကိန္း
ေျမကြက္ လ်ား ၃၀၀ x နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀ စတုရန္းေပ
သစ္ပင္ ၁၂ ေပျခား စိုက္လွ်င္ ၁၂ x ၁၂ = ၁၄၄
၆၀၀၀၀ ÷ ၁၄၄ = ၄၁၆ ပင္
ဖိုခေနာက္ဆိုင္စိုက္လွ်င္ ၁၅% အပိုထြက္မည္ ၄၁၆ x .၁၅ = ၆၂
၄၁၆ + ၆၂= ၄၇၈ ပင္

( ၃) ဧကျပည့္ ( ၁ ဧက ) တြက္လွ်င္
စိုက္ပင္အကြာအေဝး ႏွစ္ခုေျမွာက္ကိန္း ႏွင့္ ၄၃၅၆၀ ကိုစား။
စိုက္ပင္ကြာေဝး ၁၉ x ၁၉ = ၃၆၁
၄၃၅၆၀ ÷ ၃၆၁ = ၁၂၀
ဖိုခေနာက္ဆိုင္စိုက္လွ်င္ ၁၂၀ x .၁၅ = ၁၈ ပင္ပိုထြက္
၁၂၀ + ၁၈ = ၁၃၈ ပင္

YKKM

Monday, March 16, 2015

" စိန္" အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

စိန္ေဈးႏံႈးကိုသတ္မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ ၄ ခ်က္ျဖင္႔သတ္မွတ္ပါသည္။ 4Cဟုအတိုေကာက္မွတ္ႏိုင္သည္။
၁။ Carat -စိန္၏အေလးခ်ိန္
၂။ Clarity -စိန္၏သန္႔စင္မႈ
၃။ Cut -စိန္၏ေသြးကြက္ပံုက်မက်
၄။ Color -စိ္န္၏အေရာင္အေသြး
အထက္ပါအခ်က္၄ခ်က္သည္တခ်က္ကိုတခ်က္မွီခိုမႈရွိသည္ ။
ဥပမာစိန္၏အရြယ္မွာ၃ကာရက္ရွိျပီး အေရာင္မွာ အညိုေရာင္ျဖစ္ေနသည္။ စိန္ကိုေရွး စိန္ေသြးကြက္ၿဖင္႔ေသြးထားမည္။ သာမန္မ်က္ေစ႔(မွန္ဘီလူးမပါ )ၾကည္႔ပါကစိန္အတြင္းသားႏွင္႔ မ်က္ႏွာျပင္တြင္အမည္းစက္ႏွင္႔အနာရွိေနပါက စိန္အရြယ္၁ကာရက္ရွိျပီး အ၀ါေရာင္အေနမရွိေသာစိန္ကသာလွ်င္ပိုတန္ဖိုးရွိေလသည္။
၁။Carat
ရတနာမ်ား၏အေလးခ်ိန္ကိုေဖာ္ျပရာတြင္ ကာရက္ခ်ိန္ကိုသံုးပါသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရတီခ်ိန္ကို သံုးေသာ္လည္း ကမၻာ့ေဈးကြက္တြင္ကာရက္ကိုသာသံုးပါသည္။ ၁ကာရက္=၁.၁ရတီ
၂။ Clarity
စိန္၏သန္႔စင္မႈကိုေအာက္ပါအတိုင္းသတ္မွတ္ပါသည္။
F=Flawless
IF=Internally Flawless
VVS1=Very Very Small Inclusion
VS=Very Small Inclusion
S1=Small Inclusion
I=Inclusion
P=Commercial Use
F&IF အဆင္႔မ်ားသည္၁၀ဆမွန္ဘီလူးျဖင္႔ၾကည္႔ပါကလံုး၀အနာအဆာမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ VVS1 မွာသာမန္မ်က္စိျဖင္႔အနာမျမင္ႏိုင္ပဲ၁၀ဆခ်ဲ႔မွန္ဘီလူးျဖင္႔ၾကည္႔လွ်င္ အပ္ေခါင္းေလာက္ရွိေသာအမႈန္ကို
ေက်ာက္မ်က္ပညာရွင္ကေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာအေခၚအရအစင္အသန္႔ဟုေခၚႏိုင္ပါသည္။ ေဈးကြက္တြင္VVS1 VVS2 ဟူ၍ထပ္မံခြဲထားပါသည္။ VVS2တြင္အမႈန္၂စက္ ၃စက္ခန္႔ပါႏိုင္ပါသည္။ VSSတြင္လည္းVS1 VS2 ဟူ၍ထပ္
ခြဲပါသည္။အစက္အေျပာက္အနာအဆာမ်ားပါႏိုင္ပါေသးသည္။ S1တြင္လည္း S1, S2, S3ဟူ၍ခြဲထားပါသည္။ အနာၾကီးအမည္းစက္မ်ားပါႏိုင္ျပီးမ်က္စိျဖင္႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ Iတြင္လည္း I1,I2ဟူ၍ခြဲၾကပါသည္ ။ျမန္မာအေခၚေရခဲသားဟုေခၚသည္။ေ ရခဲတံုးကိုၾကည္႔
လွ်င္အသားမၾကည္ဘဲအက္ေၾကာင္းမ်ားေတြ႔ရသကဲ႔သို႔ ၄င္းစိန္တြင္လည္းစိန္၏အလင္းမရွိေတာ႔ဘဲ ေရခဲတံုးကဲ႔သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအမ်ိဳးအစားပီမွာအလြန္ညံ႔ေသာစိန္ျဖစ္ျပီးလံုး၀မ၀ယ္သင္႔ေပ။
ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင္႔ ပြင္႔အားေကာင္းလွ်င္(မီးအားေကာင္းလွ်င္) ၾကိဳက္ၾကသည္။ စိန္၏သေဘာမွာအၾကမ္းအားျဖင္႔အနည္းငယ္၀ါေနလွ်င္မီးပိုအားေကာင္းသည္။
၃။Cut
စိန္၏ေသြးကြက္ပံုမက်လွ်င္လည္းစိန္၏မီးေကာင္းမႈ၊ လင္းလက္မႈအလွကိုမေဖာ္ျပႏိုင္ေပ။ စိန္တပြင္႔လွ်င္အကြက္၅၇ကြက္ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႔စိန္တြင္၅၈ကြက္ရွိေနတတ္ပါသည္။ အပိုကြက္ကို extra
Facetedဟုေခၚသည္။ ၄င္းအပိုကြက္၁ကြက္ပါျခင္းသည္လည္းစိန္၏ေဈးႏံႈးကိုက်ေစပါသည္။ သာမန္မ်က္စိျဖင္႔မျမင္ႏိုင္ေပ။ ျမန္မာျပည္တြင္ေရွးအခါကစိန္မ်ားကို ၅၇ကြက္နည္းျဖင္႔မေသြးၾကပါ။ စိန္အေလးခ်ိန္မေလ်ာ႔ေစရန္ႏွင္႔ နည္းပညာအားနည္းမႈမ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္သလိုေသြးထားၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ပံုပန္းမက်ျဖစ္ျပီးစိန္၏ပြင္႔အားႏွင္႔ အလွအပကိုမေဖာ္ျပႏိုင္ေပ။ ယေန႔ေခတ္တြင္ အပါးရိုင္းပံုက်၅၇ကြက္စိန္ကိုသာ ကမၻာ႔ေဈးကြက္၀င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ေရွးစိန္မ်ား အရြယ္ၾကီးျပီး မလွပသျဖင္႔တန္ဖိုးနည္းပါသည္။
၄။ Color
စိန္၏အေရာင္ကိုေအာက္ပါအတိုင္းအဆင္႔ခြဲထားပါသည္။
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,…………X
D, E, F =Colorless
G, H, I=Tinted White
K, L, M = Faint Yellow
N, O, P, Q, R, S, T =Very Ligh Yellow
U, V, W, X = Light Yellow
ျမန္မာအေခၚအရ I color ကိုအျဖဴဟုေခၚသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ားသာ- G-Iကိုမွန္ဘီလူးျဖင္႔ၾကည္႔ပါက အနည္းငယ္၀ါေနေၾကာင္းျမင္ႏိုင္ပါသည္ ၊ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏အၾကိဳက္မွာအနည္းငယ္၀ါျပီဲး J-N အေရာင္၊သန္႔စင္မႈအဆင္႔ VVS2ကိုၾကိဳက္ၾကသည္။ အေရာင္နိမ္႔ျပီး သန္႔စင္မႈျမင္႔သည္ကိုပိုမိုႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ အေမရိကားတြင္မူလူအမ်ားစုမွာအေရာင္ျမင္႔ျပၤီ F, G, H သန္႔စင္မႈအဆင္႔ S1, Iကိုသာအမ်ားဆံုး၀ယ္ယူ၀တ္ဆင္ၾကသည္။
ေဈးကြက္တြင္မူ D, E, Fမွာ၄င္း၏ရွားပါးမႈေၾကာင္႔ တန္ဖိုးက်ျခင္းမရွိသျဖင္႔ ရတနာစုသူမ်ား၀ယ္သင္႔ပါသည္။
ႏိုရာ စုစည္းတင္ၿပသည္။

Credit to Natural Jade ရတနာဆိုင္
ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္
YKKm

Friday, March 13, 2015

အခ်ိန္ရဲ႕တန္ဖိုး

- တစ္ဘဝရဲ႕ တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ ေသျခင္းတရားကို ေစာင့္စားေနတဲ့ ကင္ဆာေရာဂါသည္ကို ေမးၾကည့္ပါ။

- တစ္ႏွစ္ရဲ႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ စာေမးပဲြက်တဲ့ ေက်ာင္းသားကို ေမးၾကည့္ပါ။

- တစ္လရဲ႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ လမေစ့ဘဲ ေမြးလာတဲ့ ကေလးရဲ႕ မိခင္ကို ေမးၾကည့့္ပါ။

- တစ္ပတ္ရဲ႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာကို ေမးၾကည့္ပါ။

- တစ္ေန႔ရဲ႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ ကေလး ၆ ေယာက္ခန္႔ကို ေကြၽးေနရတဲ့
ေန႔စဥ္အလုပ္သမား တစ္ဦးကိုေမးၾကည့္ပါ။

- တစ္နာရီရဲ႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ ဆံုစည္းခြင့္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနတဲ့ ခ်စ္သူမ်ားကို ေမးၾကည့္ပါ။

- တစ္မိနစ္ရဲ႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ ရထား မမီလိုက္တဲ့ ခရီးသည္ကို ေမးၾကည့္ပါ။

- တစ္စကၠန္႔ရဲ႕တန္ဖိုးကိုသိရင္ ယာဥ္တိုက္မႈနဲ႔ သီသီေလးလြဲသြားတဲ့ ဒ႐ိုင္ဘာကို ေမးၾကည့္ပါ။

- တစ္မီလီစကၠန္႔ရဲ႕တန္ဖိုးကုိ သိခ်င္ရင္ အိုလံပစ္ေငြတံဆိပ္ ဆု႐ွင္ကို ေမးၾကည့္ပါ။

အခ်ိန္သည္ တန္ဖိုးၾကီးလွ၍ ျပန္လည္ မရနိုင္ေသာ လူ႔ဘဝ၏ အရာမ်ားထဲတြင္ တစ္ခု ပါဝင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ မိနစ္၊ စကၠန္႔၊ နာရီ ေတြတိုင္းကို တန္ဖိုးရိွေအာင္ အသံုးခ်ပါလို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေဆာင္းပါရွင္ - ရဲသီဟေမာင္